TIN MỚI

HỘI DOANH NHÂN TRẺ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT: 0978 105 426, 0263.3913 666 / Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com
Website: www.DoanhNhanTreLamDong.com

Điều Lệ Hội

ĐIỀU LỆ
HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH LÂM ĐỒNG
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Điều lệ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, sự quản lý Nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
Hội có trách nhiệm đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo nhằm mục đích tập hợp các cá nhân quản lý trẻ là Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của các Doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, Cơ sở kinh doanh, Trang trại… cùng chung sức phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của doanh nghiệp hội viên nói riêng và cùng tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như đất nước nói chung. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng hoạt động vì mục tiêu “Tiên phong đổi mới, vững vàng hội nhập, phát triển bền vững”.

Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1: Tên Hội:
- Tên chính thức: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng.
- Tên tiếng Anh: Lâm Đồng's Young Businessman Assosition.
Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và sử dụng biểu trưng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
 Điều 2: Mục đích của Hội:
Đoàn kết tập hợp các Doanh nhân trẻ Lâm Đồng cùng phấn đấu cho sự phát triển của doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ Lâm Đồng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Điều 3: Phạm vi hoạt động và trụ sở của Hội:
Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng. Các doanh nghiệp có trụ sở ở tỉnh, thành khác trong cả nước nếu có nhu cầu cũng có thể kết nạp làm hội viên.
- Địa chỉ: Số 15 đường Cô Giang, Phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 063.3822319; Fax: 063.3833285
- Email: hoidoanhnhantrelamdong@gmail.com.

Chương II:
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
 Điều 4: Chức năng:
1. Tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ trên phạm vi tỉnh Lâm Đồng trong các quan hệ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.
2. Hỗ trợ các Doanh nhân trẻ trong phát triển nghề nghiệp, trong hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.
3. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ trong tỉnh.
4. Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các Doanh nhân trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác.
 Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Đoàn kết, tập hợp các Doanh nhân trẻ trong tỉnh, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.
2. Tổ chức các hoạt động về đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin… nhằm hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh.
3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các Doanh nhân trẻ với Đảng, Nhà nước và các tổ chức hữu quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân.
4. Trở thành cầu nối giữa các hội viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển sản xuất kinh doanh và đoàn kết xây dựng tổ chức Hội thành một ngôi nhà chung.
5. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ cho đất nước.
6. Tổ chức hướng dẫn cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
7. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Điều 6: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:
Tổ chức, hoạt động của hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
1. Tự nguyện; tự quản;
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;
4. Không vì mục đích lợi nhuận;
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

Chương III:
HỘI VIÊN
 Điều 7: Điều kiện hội viên:
- Công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi (doanh nhân trên 45 tuổi có tâm huyết muốn tham gia tổ chức Hội sẽ được Ban thường trực Hội xem xét quyết định) là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, tự nguyện xin gia nhập Hội sẽ được xét kết nạp làm hội viên.
- Thanh niên sản xuất kinh, doanh giỏi tán thành Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, tự nguyện xin gia nhập Hội đều có thể được Ban thường trực Hội xét kết nạp làm hội viên.
 Điều 8: Hội viên danh dự, cố vấn, Chủ tịch danh dự:
1. Là các Doanh nhân xuất sắc trong và ngoài nước, các cá nhân tiêu biểu của các ngành, các giới có uy tín xã hội và nhiệt tình đóng góp xây dựng Hội có thể được mời làm hội viên danh dự của Hội.
2. Những cá nhân và hội viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng làm tăng hiệu quả hoạt động Hội có thể được Ban Chấp hành mời làm cố vấn của Hội.
3. Hội viên danh dự và cố vấn được tham gia các hoạt động của Hội nhưng không tham gia ứng cử, đề cử vào cơ quan lãnh đạo Hội và không tham gia biểu quyết các nghị quyết của Hội.
4. Hội có thể mời và suy tôn một nhà lãnh đạo chính quyền có tâm huyết và nhiệt tình xây dựng, phát triển đội ngũ các doanh nhân trẻ làm Chủ tịch danh dự của Hội.
 Điều 9: Quyền của hội viên:
1. Đựơc hỗ trợ phát triển thương hiệu
- Được Hội Doanh nhân Trẻ Tỉnh Lâm Đồng giới thiệu tham gia giải thưởng Sao Đỏ và Sao Vàng Đất Việt do Hội Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam tổ chức để khẳng định và nâng cao thương hiệu của Doanh Nghiệp trong nước và trên trường quốc tế.
- Được tham gia tài trợ các sự kiện, chương trình và các hoạt động của Hội.
2.  Được hỗ trợ phát triển kinh doanh
- Được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do Hội tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại, các hiệp hội trong và ngoài nước tổ chức với mức phí cực kỳ ưu đãi hoặc miễn phí.
- Được Hội thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của Hội và doanh nghiệp hội viên, các thông tin về cơ hội giao thương, các thông tin về thị trường và thông tin về các văn bản luật mới ban hành..
- Được sử dụng phòng thông tin của Hội và các phương tiện cần thiết để truy cập các thông tin về hoạt động Hội và doanh nghiệp hội viên.
- Được nhận thẻ hội viên có công dụng như phiếu mua hàng giảm giá đối với nhiều dịch vụ, sản phẩm của hội viên và các doanh nghiệp khác đã đăng ký trong sổ ưu đãi.
- Được tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu với đại diện các cơ quan ban nghành chủ quản: thuế, hải quan... do Hội tổ chức
- Được tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do Hội tổ chức hàng quý. Được tham gia các buổi giao lưu giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng với Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh thành khách trên cả nước.
3. Được hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp
- Được tham gia hoặc cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo theo các chuyên đề về nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp và kỹ năng làm việc cho nhân viên trong doanh nghiệp, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và chăm sóc khách hàng, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý chi phí, marketing... do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức với mức phí ưu đãi.
- Được tham gia hoặc cử nhân viên tham gia các buổi tham quan mô hình quản trị mẫu tại các doanh nghiệp thành công do Hội tổ chức để học hỏi kinh nghiệm với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí.
- Được tham gia hoặc cử nhân viên tham gia các chương trình hội thảo chuyên đề, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về điều hành và quản lý doanh nghiệp... do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức với các đối tác là các tổ chức trong/ngoài nước với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí.
- Được tham gia các dự án hỗ trợ doanh nghiệp do Hội kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện.
4. Được  Hội hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp
- Được yêu cầu Hội đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật.
- Được tham dự các buổi đối thoại với đại diện các cơ quan ban nghành do Hội tổ chức và đề xuất, đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế, xã hội và luật pháp liên quan đến môi trường kinh doanh và đời sống doanh nghiệp.
5. Tăng cường cơ hội giao lưu, giải trí
- Được tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do Hội tổ chức hàng quý. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, phát triển mối quan hệ với các hội viên cũ và mới.
- Được tham gia các chương trình dã ngoại, hoạt động thể thao, từ thiện, … do Hội tổ chức.
- Được cử nhân viên tham gia các chương trình sinh hoạt vui chơi, giải trí “Tiếng hát thanh niên công nhân”, “Ngày hội thanh niên công nhân”, “Bóng đá Doanh nghiệp Trẻ”.
- Được Hội gởi hoa chúc mừng vào dịp sinh nhật hội viên, và vào dịp các sự kiện lớn của doanh nghiệp.
 Điều 10: Nhiệm vụ của hội viên:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, Nghị quyết của Đại hội cũng như quyết định của Ban Chấp hành Hội.
2. Tham gia các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.
3. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội; tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
4. Tham gia sinh hoạt và đóng hội phí thường niên đủ và đúng hạn.
5. Hội viên họp mặt định kỳ 06 tháng 01 lần theo triệu tập của Ban chấp hành. Nếu hội viên vắng sinh hoạt theo triệu tập 02 lần liên tục sẽ bị khai trừ ra khỏi Hội.
Điều 11: Gia nhập Hội:
1. Mọi cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 của Điều lệ này, có thể nộp đơn xin gia nhập tại văn phòng Hội hoặc qua email Hội.
2. Hội viên khi không còn là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp thì đương nhiên không còn là hội viên, trừ trường hợp Ban Chấp hành Hội có quyết định khác.

Chương IV:
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI
 Điều 12: Tổ chức của Hội gồm:
1. Đại hội Đại biểu.
2. Ban Chấp hành.
3. Ban Thường trực.
4. Ban Kiểm tra.
5. Văn phòng Hội.
6. Các ban hoạt động.
 Điều 13: Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường:
1. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội đại biểu được tổ chức 3 năm 1 lần, do Ban Chấp hành cùng cấp triệu tập.
2. Đại hội có các nhiệm vụ sau:
a. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội.
b. Quyết định phương hướng, chương trình hoạt động của Hội và các vấn đề tổ chức của Hội.
c. Bầu chọn cử Ban Chấp hành Hội; bầu Ban Kiểm tra, cử đại biểu tham dự Đại hội cấp trên (nếu có).
d. Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của Hội.
e. Đại hội biểu quyết theo nguyên tắc đa số đại biểu có mặt.
 Điều 14: Ban Chấp hành:
1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa 2 kỳ Đại hội. Ban Chấp hành gồm những hội viên tiêu biểu, do Đại hội bầu chọn cử và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận.
2. Thành phần Ban Chấp hành gồm những hội viên tiêu biểu và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.
3. Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:
a. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
b. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm.
c. Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội.
d. Hiệp thương cử ra Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội; quyết định bổ sung, thay thế ủy viên Ban Chấp hành Hội.
e. Quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm tra; hiệp thương cử ra Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm tra.
f. Quyết định thành lập và quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Hội theo quy định của pháp luật.
g. Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội.
h. Ban Chấp hành quyết định việc kết nạp hội viên, công nhận hội viên danh dự và xem xét kỷ luật hội viên. Trường hợp quyết định kỷ luật hội viên giữ các chức danh lãnh đạo của Hội phải báo cáo và thống nhất với lãnh đạo tỉnh và báo cáo với Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
4. Ban Chấp hành làm việc theo Quy chế và Quyết định theo nguyên tắc đa số thành viên dự họp.
5. Ban chấp hành họp định kỳ 03 tháng 01 lần.
 Điều 15: Ban Thường trực:
1. Ban Thường trực là cơ quan lãnh đạo hoạt động của Ban Chấp hành giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực thực hiện theo quy chế của Ban Chấp hành Hội.
2. Chủ tịch Hội là người đại diện cao nhất của Hội trong các quan hệ trong và ngoài nước, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hội và pháp luật Nhà nước về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chấp hành.
3. Các Phó Chủ tịch Hội là người giúp cho Chủ tịch Hội theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội thực hiện theo Quy chế của Ban Chấp hành.
5. Ban thường trực có quyền kết nạp hội viên tham gia Hội.
6. Ban thường trực họp định kỳ 01 tháng 01 lần.
 Điều 16: Ban Cố vấn:
Ban Chấp hành Hội mời các lãnh đạo sở, ngành, các chuyên gia về kinh tế - xã hội, quản lý điều hành doanh nghiệp có tâm huyết với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham gia vào Ban Cố vấn của Hội. Ban Cố vấn gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các uỷ viên có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ cho Thường trực UBH trong quá trình xây dựng tổ chức các chương trình hoạt động hỗ trợ và phát triển hội viên… Ban Cố vấn được mời dự Đại hội và các cuộc họp quan trọng.
 Điều 17: Ban kiểm tra:
1. Ban kiểm tra gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên. Ban kiểm tra giúp Ban Chấp hành Hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và hoạt động của Ban Chấp hành Hội theo Quy chế của Ban Chấp hành.
2. Trưởng Ban kiểm tra là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Đại hội.
Chương V:
CÁC MỐI QUAN HỆ
 Điều 18: Quan hệ với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam:
Ủy ban Trung ương Hội có trách nhiệm hướng dẫn về hoạt động, nghiệp vụ chuyên môn Hội DNT tỉnh trong việc thực hiện Điều lệ Hội, các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành Hội và trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác Hội. Định kỳ báo cáo hoạt động với Ủy ban Trung ương Hội.
 Điều 19: Quan hệ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng:
Ủy ban Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các chủ trương, chính sách, cơ chế giải quyết kịp thời những vấn đề về sản xuất kinh doanh của hội viên Hội Doanh nhân trẻ. Đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh để Hội Doanh nhân trẻ hoạt động hiệu quả hơn.
Điều 20: Quan hệ với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng:
Hội là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo các hoạt động với tư cách đại diện trực tiếp tham gia ban lãnh đạo Hội; hỗ trợ hướng dẫn các định hướng về chủ trương và điều kiện cơ sở vật chất làm việc của văn phòng Hội. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh giới thiệu cán bộ có uy tín, năng lực, phẩm chất phù hợp tham gia bộ máy lãnh đạo của Hội.
 Điều 21: Quan hệ với các đơn vị khác:
1. Hội được sự hỗ trợ định hướng theo từng lĩnh vực hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh Ủy, Sở Công thương, Sở Nội vụ tỉnh.
2. Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh: trên tinh thần hợp tác bình đẳng, hỗ trợ nhau cùng thực hiện các mục tiêu của Hội đề ra.
3. Đối với các Hội, CLB doanh nhân trẻ các tỉnh, thành: quan hệ trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Chương VI:
HỘI PHÍ, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI
 Điều 22: Tài chính của Hội:
1. Hội phí: Mỗi hội viên đóng 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn) tiền hội phí/năm.
2. Các nguồn thu của Hội gồm:
- Hội phí hàng năm của hội viên, mức đóng hội phí do Ban Chấp hành Hội quyết định.
- Thu từ các hoạt động của Hội và các tổ chức trực thuộc Hội.
-  Các khoản thu do hội viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.
3. Các khoản chi của Hội gồm:
- Các hoạt động của Hội và cơ quan thường trực Hội.
- Công tác xã hội, khen thưởng.
- Đầu tư, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất của Hội.
- Chi khác.
Phó Chủ tịch thường trực của Hội sẽ duyệt các khoản chi thường xuyên của Hội. Các khoản chi quan trọng như đầu tư, sản xuất, kinh doanh… phải thông qua ý kiến của Đại hội, buổi hội nghị toàn thể và phải được trên ½ ý kiến đồng ý.
 Điều 23: Tài sản của Hội:
Tài sản của Hội gồm nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiệp phục vụ cho hoạt động của Hội.
 Điều 24: Quản lý tài chính, tài sản:
Tài chính và tài sản của Hội do Thường trực Ban Chấp hành Hội quản lý, thực hiện theo yêu cầu hoạt động của Hội, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, công khai và phù hợp với quy định của Nhà nước.
Chương VII:
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
 Điều 25: Khen thưởng:
Hội viên và các đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội sẽ được Hội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị Ủy ban Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các tổ chức hữu quan khen thưởng.
Ban Chấp hành Hội lập ra các giải thưởng cần thiết để tuyên dương, động viên phát triển phong trào doanh nhân trẻ và các hoạt động doanh nghiệp.
 Điều 26: Kỷ luật:
Hội viên và các đơn vị trực thuộc vi phạm pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội thì tuỳ theo mức độ sẽ bị Uỷ ban Hội xem xét khiển trách, cảnh cáo, thôi công nhận tư cách hội viên hoặc giải thể đối với đơn vị trực thuộc. Việc giải thể đơn vị trực thuộc được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Hội viên không tham gia sinh hoạt Hội quá 3 lần liên tiếp không lý do chính đáng và không đóng hội phí trong thời gian một năm sẽ bị xoá tên khỏi danh sách thành viên Hội.
Ban Chấp hành Hội quyết định việc xoá bỏ tư cách hội viên và thông báo chính thức trong kỳ hội nghị toàn thể hội viên gần nhất.

Chương VIII:
HỢP NHẤT; GIẢI THỂ  VÀ ĐỔI TÊN HỘI
 Điều 27: Hợp nhất; giải thể và đổi tên Hội:
1.  Tùy theo yêu cầu và khả năng hoạt động của Hội, Ban Chấp hành Hội đề nghị UBND tỉnh cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và đổi tên hội. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và đổi tên hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Giải quyết tài sản, tài chính: Do Ban Chấp hành thỏa thuận thống nhất ý kiến.

Chương IX:
THI HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI
Điều 28: Điều khoản thi hành:
1. Tất cả các hội viên phải thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng.
2. Ban Chấp hành Hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội do Đại hội Hội viên xem xét, quyết định.
4. Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ III thông qua.
5. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

                                  HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH LÂM ĐỒNG 

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Support by
TinhHoa Co.,LTD
Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT/Fax: 02633 913 666 - 0978 105 426 Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com