TIN MỚI

HỘI DOANH NHÂN TRẺ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT: 0978 105 426, 0263.3913 666 / Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com
Website: www.DoanhNhanTreLamDong.com

Tổ Chức HộiChương IV:
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI
 Điều 12: Tổ chức của Hội gồm:
1. Đại hội Đại biểu.
2. Ban Chấp hành.
3. Ban Thường trực.
4. Ban Kiểm tra.
5. Văn phòng Hội.
6. Các ban hoạt động.
 Điều 13: Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường:
1. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội đại biểu được tổ chức 3 năm 1 lần, do Ban Chấp hành cùng cấp triệu tập.
2. Đại hội có các nhiệm vụ sau:
a. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội.
b. Quyết định phương hướng, chương trình hoạt động của Hội và các vấn đề tổ chức của Hội.
c. Bầu chọn cử Ban Chấp hành Hội; bầu Ban Kiểm tra, cử đại biểu tham dự Đại hội cấp trên (nếu có).
d. Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của Hội.
e. Đại hội biểu quyết theo nguyên tắc đa số đại biểu có mặt.
 Điều 14: Ban Chấp hành:
1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa 2 kỳ Đại hội. Ban Chấp hành gồm những hội viên tiêu biểu, do Đại hội bầu chọn cử và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận.
2. Thành phần Ban Chấp hành gồm những hội viên tiêu biểu và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.
3. Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:
a. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
b. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm.
c. Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội.
d. Hiệp thương cử ra Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội; quyết định bổ sung, thay thế ủy viên Ban Chấp hành Hội.
e. Quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm tra; hiệp thương cử ra Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm tra.
f. Quyết định thành lập và quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Hội theo quy định của pháp luật.
g. Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội.
h. Ban Chấp hành quyết định việc kết nạp hội viên, công nhận hội viên danh dự và xem xét kỷ luật hội viên. Trường hợp quyết định kỷ luật hội viên giữ các chức danh lãnh đạo của Hội phải báo cáo và thống nhất với lãnh đạo tỉnh và báo cáo với Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
4. Ban Chấp hành làm việc theo Quy chế và Quyết định theo nguyên tắc đa số thành viên dự họp.
5. Ban chấp hành họp định kỳ 03 tháng 01 lần.
 Điều 15: Ban Thường trực:
1. Ban Thường trực là cơ quan lãnh đạo hoạt động của Ban Chấp hành giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực thực hiện theo quy chế của Ban Chấp hành Hội.
2. Chủ tịch Hội là người đại diện cao nhất của Hội trong các quan hệ trong và ngoài nước, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hội và pháp luật Nhà nước về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chấp hành.
3. Các Phó Chủ tịch Hội là người giúp cho Chủ tịch Hội theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội thực hiện theo Quy chế của Ban Chấp hành.
5. Ban thường trực có quyền kết nạp hội viên tham gia Hội.
6. Ban thường trực họp định kỳ 01 tháng 01 lần.
 Điều 16: Ban Cố vấn:
Ban Chấp hành Hội mời các lãnh đạo sở, ngành, các chuyên gia về kinh tế - xã hội, quản lý điều hành doanh nghiệp có tâm huyết với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham gia vào Ban Cố vấn của Hội. Ban Cố vấn gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các uỷ viên có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ cho Thường trực UBH trong quá trình xây dựng tổ chức các chương trình hoạt động hỗ trợ và phát triển hội viên… Ban Cố vấn được mời dự Đại hội và các cuộc họp quan trọng.
 Điều 17: Ban kiểm tra:
1. Ban kiểm tra gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên. Ban kiểm tra giúp Ban Chấp hành Hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và hoạt động của Ban Chấp hành Hội theo Quy chế của Ban Chấp hành.

2. Trưởng Ban kiểm tra là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Đại hội.

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Support by
TinhHoa Co.,LTD
Hội Doanh Nhân Trẻ Lâm Đồng
Địa chỉ: 15 Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt (Tại Văn Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng)
ĐT/Fax: 02633 913 666 - 0978 105 426 Email: DoanhNhanTreLamDong@gmail.com